გრიგოლ დოდორქელი

გრიგოლ დოდორქელი

  გრიგოლ დოდორქელი (ვახვახიშვილი), XVII-XVIII საუკუნეების ქართველი საეკლესიო მოღვაწე და მწერალი, დავითგარეჯის ლიტერატურული სკოლის აქტიური წევრი, თავად ვახვახიშვილთასაგვარეულოდან.

  მოღვაწეობდა დოდორქის მონასტერში1703-1713 დაწერა ჰაგიოგრაფიული თხზულება "თთუესა სეკდემბერსა იგ წამებაჲ ყოვლადდიდებულისა მოწამისა დედოფლისა ქეთევანისაჲ, რომელი იწამა სპარსთა მეფისა შაჰაბაზ უსჯულოჲსა მიერ ქალაქსა შირაზისასაჲ", რომელიც სანდო ისტორიული წყაროცაა. გრიგოლ დოდორქელს ეკუთვნის რამდენიმე საგალობელიც. ზოგ მათგანში შექებულიაქეთევან დედოფალი.


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html