რიცხვითი ანალიზი

  რიცხვითი ანალიზი ან გამოთვლითი მათემატიკა სწავლობს ალგორითმებს "უწყვეტი მათემატიკის" ამოცანებისთვის (დისკრეტული მათემატიკის ამოცანებისგან განსხვავებით). ეს ამოცანები უკავშირდება ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის ფუნქციებთან დაკავშირებულ გამოთვლებს, დიფერენციალური განტოლებების მიახლოებით ამოხსნებს და ა.შ. რიცხვით ანალიზში განხილული საკითხები მომდინარეობენ ინჟინერიისა და მეცნიერების სხვადასხვა ნაწილებში მდგარი ამოცანებიდან.

იხილეთ ასევე

  • ექსტრაპოლაცია
  • ინტერპოლაცია
  • ოპტიმიზაცია (მათემატიკა)


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html