რობერტ ფოლკონ სკოტი (1868-1912)

 robert folkon skoti – am ingliseli mogzauris saxeli pirvel adgilzea polarul mkvlevarebs Soris, is xelmZRvanelobda antarqtidaze or eqspedicias, romelTa Sedegebi samudamod Sevida yinulovani materikis dapyrobis istoriaSi.

 skoti 1868 wlis ivnisSi daibada patara qalaq devomportSi mamamisi jon eduardi olimutis batis mepatrone iyo da skotebis rvasuliani ojaxi SeZlebulad cxovrobda myudro da did saxlSi, romelSic saojaxo saqmes deda xana uzRveboda. Dolkoni anu koni rogorc ojaxis wevrebi eZaxden susti janmrTelobis miuxedavad gemosnobaze da naosnobaze ocnebobda. rva wlamde skots gubernanti aswavlida Semdeg ki skolaSi gagzavnes. Tanatolebs sagrZnoblad CamorCeboda amitom swavlas aZalebdnen skolis damTavrebis Semdeg moskovSi mosamzadebel sazRvao saswavlebelSi Sevida. Cameti wlis asakSi ki pirvelad ganaweses xis ialqnian sanaosno gemze. Oor weliwadSi dardemarini gaxda. Semdgomi aTi wlis ganmavlobaSi skoti xomaldebsa da wodebebs icvlida da sakariero safexurebiT mizanmimarTulad win miiwevda. 1887 wels mama da Zma gardaecvala dedasa da oTx daze zrunva 19 wlis skots daawva Tavze. Tu aqamde isedac mcire xelfas xelmomWirned xarjavda, axla ukve yvelafers iklebda. Kapitnis Cins rom miaxwia folkon skotma aRmoaCina, rom samxedro mezRvauris samsaxuri mobezrda, roca Seityo, rom antarqtidis napirebisken eqspedicia mzaddeboda man waradgina pataki TxovniT, rom saTaveSi Cadgomoda am eqspedicias da dadebiTi pasuxi miiRo.

 32 wlis mudam mxiaruli kunTmagari kapitani, romelsac jer aravin ar icnobda uceb sayovelTao yuradRebis cetrSi moeqca. 1901 wlis ivlisis bolo dRes skoti xomaldiT “disqaveri” atarqtidisken gaemarTa, romlis Sesaxebac mxolod is iyo cnobili, rom iq aranairi cocxali arseba ar dadis, arxoxavs, ar dafrinavs da mxolod da mxolod Zlieri qari uberavs. Skotma da misma razmma monaxes yure sadac warmatebiT gamoizamTres gazafxulze ki grandiozuli laSqroba moawyves da pirvelad gadakveTes meoTxmoce paraleli, romlis qvemoTac yvela rukaze TeTri laqa iyo aRniSnuli. Folkonma mesamedze meti manZili gaiara jer ucnobi samxreTis polusisaken, dasavleTis mimarTulebiT man 200 kilometri gaiara. Tovliani SoreTis garda veraferi rom ver naxa ukan dabrunda. Skots misi pirveli mogzauroba marcxad miaCnda. atarqtidis eqspediciis saTanadod dagegmva man ver SeZlo, ris gamoc cigebiT eqspediciebi warumatebeli aRmoCnda. Jgufis nawili daiRupa. TovlSi or wliani tyveobis Semdeg 1804 wels disqaveri inglisSi dabrunda.

 pretenzio ketrini romelsac samkaulebi kosmetika da Zvirfasi nivTebi ar izidavda finansurad SezRuduli skotisTvi iTialuri meuRle SeiZleboda gamxdariyo, magram maTi urTierToba advilad rodi aewyo . ketlinma ramdenjerme gadawyvida folkons daSoreboda,magram  skotma gasaocari moTmineba gamoaCina da mainc moaxerxa masze daqorwineba. 1908 wlis or seqtembers maT jvari daiweres da male vaJiSvilic SeeZinaT. amis Semdeg skotma axali eqspedicia Caifiqra man didi dro moandoma matoriani cigebis gakeTebas, radgan tradiciuli ZaRleb Sebmuli marxilebi yinulovani gzebisaTvis gamousadegari iyo. Ddofalma aleqsandram mas droSa gadasca erTi isev inglisSi unda Camoetana xolo meore aRemarTa samxreTSi yvelaze maRal wertilSi sadac ki mogzaurebi moaxwevdnen.

 1909 wlis 1 ivliss 42 wlis skoti polusis dasapyrobad meored gaemgzavra. Aam dros aRmoCnda, rom is erTaderTi ar iyo vinc amas apirebda. pirvelobisaTvis namdvili brZola gaimarTa skotsa da norvergiel amonsents Soris. 1911 wlis 24 oqtombers folkoni da misi Tanamgzavrebi qarbuqSi samxreTis polusisaken daiZren roca polusamde 30 kilometrze naklebi manZili iyo darCenili skoti mixvda, rom maT daaswres . espaneli iq mTeli erTi TviT adre wasula. 1912 wlis 1 ianvars skotma britaneTis Sercxvenili droSa aRmarTa fotoebi gadaiRo da ukan dabrunda. maT mogzaurobis damTavreba ver SeZles. 1912 wlis 29 marts folkonma ukanaskneli Canaweri gaakeTa dRiurSi: "bolomde vibrZviT, magram Zala gverTmeva da sikvdilic axlos aris".1 wlis Semdeg samaSvelo eqspediciam namqeriT dafaruli karavi da cxedrebi ipova. skotis mxrebqveS ipoves CanTa, romelSic dRiuri da fotoaparati ido.polaruli mkvlevaris cxedars xeli ar axles. saZile tomara da karavi mas saZileT eqca. wiTeli xis jvari axmarTes, romelzec amokveTili iyo sityvebi: "ibrZole da eZebe,ipove da ar danebde".amis Semdeg yvela mogzaurma, es sityvebi devizad gaixada.


google-site-verification: google7e5fbde470c5420f.html